تغییر زبان

 

لوگوی isc - فارسی

برگزارکننده: دانشگاه امیرالمومنین(ع)

شبکه های اجتماعی

 

درحال حاضر، سخنرانان مذکور آمادگی خود را جهت سخنرانی اعلام نموده اند:

A) Prof. Dr. Willie van Peer, Ludwig Maximilian University, Munich, Germany

B) Prof. Dr. Alireza Jalilifar, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahwaz, Iran